CS

AMX Príkazy

amx_kick [dvovod] - vyhodí hráča podla nicku/userid

amx_ban <čas> [dvovod] - zabanuje hráča podla nicku/userid - čas uvádzajte v minutách, 0 je permanent ban

amx_addban <čas> [dvovod] - pridá ban hráča podla authid/IP adresy do serverového banlistu - čas uvádzajte v minutách, 0 je permanent ban

amx_addban - odbanuje hráča podle authid/IP adresy

amx_slay - zabije hráča (nick/userid)

amx_slap [damage] - prepleskne hráča (nick/userid) s damage 0-100 HP

amx_leave [tag1] [tag2] - vyhody zo servera hráča ktorí nemajú pred nickom klan tag uvedený v zozname za príkazom

amx_pause - zapauzuje/odpauzuje hru

amx_who - vypíše zoznam hráčou na serveru

amx_cvar [hodnota] - změní alebo vypíše hodnotu zadaného cvar

amx_map - zmení mapu

amx_cfg - vykoná príkazy uložené v súbore meno_súbora

amx_rcon - vykoná konzolový_príkaz na konzoli serveru

amx_plugins - vypíše dostupné aktívne pluginy

amx_modules - vypíše dostupné aktívne moduly

amx_say - pošle spravu všetkým hráčom do normálneho chatu

amx_chat - pošle spravu všetkým adminom do normálneho chatu

amx_psay - pošle sukromnu spravu hráčovi nick/userid do normálneho chatu

amx_tsay - pošle farebnú spravu všetkým hráčom . Ukaze ju v ľavo

amx_csay - pošle farebnú centrovanú (nad cross) spravu všetkým hráčom

amx_votemap [meno_mapy2] [meno_mapy3] - zahájí votovanie výberu mapy

amx_votekick - zahájí votovanie vyhodenie hráča

amx_voteban - zahájí votovanie zabanovanie hráča

amx_vote - zahájí votovanie na zadanu otázku

amx_cancelvote - zruší posledne probiehajuce votovanie

say /hp - zobrazí informacie o tom kto ta zabil

say /statsme - zobrazí tvoju statistiku

say /stats - zobrazí statistiku ostatních hráčou

say /top15 - zobrazí statistiku 15 najlepších hráčou na serveri

say /rank - zobrazí tvoj rank (poradie v celkovej statistike na serveri)

say nextmap - vypíše následujúcu mapu mapcyklu

say timeleft - vypíše ostavajúci čas do zmeny mapy

say thetime - vypíše aktualny čas

amxmodmenu - zobrazí hlavne AMX Mod X menu

amx_cvarmenu - zobrazí cvar menu

amx_mapmenu - zobrazí menu pre zmenu mapy

amx_votemapmenu - zobrazí menu pre votovanie map

amx_kickmenu - zobrazí kick menu

amx_banmenu - zobrazí ban menu

amx_slapmenu - zobrazí slap/slay menu

amx_teammenu - zobrazí menu pre prehadzovánie hráčou medzi T a CT týmom

amx_clcmdmenu - zobrazí menu klientských príkazou

amx_restmenu - zobrazí menu pre zakázáne(povolení) zbrane

amx_pausecfgmenu - zobrazí menu pre spuštanie a pauzovánie pluginou

amx_statscfgmenu - zobrazí menu pre konfiguraciu statistik

amx_help - zobazí všetky povolene príkazy

 
Luxusaq